ارزیابی‌های اکتشافی و بررسی‌های تخصصی

ارزیابی‌های اکتشافی و بررسی‌های تخصصی
ارزیابی‌های اکتشافی مشکلات کاربردپذیری محصول را مشخص می‌کند.