پرسونا

پرسونا
پرسونا چیست و چه کاربردی دارد؟هدف از پرسوناها، خلق نماینده‌هایی واقع‌...