اولین قانون کاربردپذیری

اولین قانون کاربردپذیری
"برای طراحی بهترین تجربه‌ی کاربری، به اینکه کاربران چه می­‌گویند توجه...