چطور یک تست کاربردپذیری نظارت شده برگزار کنیم

چطور یک تست کاربردپذیری نظارت شده برگزار کنیم
برای رسیدن به نتایج قابل استناد در یک تست کاربردپذیری، استاندارد بودن...