ماهیت تست کاربردپذیری

ماهیت تست کاربردپذیری
این تست‌ها توسط کاربران واقعی انجام می‌شوند و می‌تواند مشکلاتی را مشخص...