راهنمای نام پکیج اپلیکیشن در روند ثبت تست در تستادی

راهنمای نام پکیج اپلیکیشن در روند ثبت تست در تستادی
نام پکیج چیست؟برای تعریف تست اپلیکیشن بر روی تستادی، لازم است نام پکی...