چطور اولین تست کاربردپذیری خود را برگزار کنیم؟

چطور اولین تست کاربردپذیری خود را برگزار کنیم؟
طراحی سناریو تست که شامل وظابف و سوالات مشخص است مهمترین بخش انجام تست...